Nhà hàng Khánh Hưng Dĩ an Bình Dương

Nhà hàng Khánh Hưng

Nhà hàng Khánh Hưng

Nhà hàng Khánh Hưng

Nhà hàng Khánh Hưng
Nhà hàng Khánh Hưng
Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Hotline: 0918 683 183
Menu
Ưu đãi sinh nhật 2020

ÖU ÑAÕI CHO QUYÙ KHAÙCH ÑAËT TIEÄC SINH NHAÄT

TRONG NAÊM 2020

 

Haân hoan chaøo ñoùn Quyù khaùch ñeán tham quan vaø ñaët tieäc sinh nhaät taïi

Nhaø haøng  Khaùnh  Höng.

 

Caùc yeâu caàu cô baûn cho tieäc SN nhö: baøn tieáp taân, khung ñeå hình, trang trí saân khaáu, gioû maây ñöïng thieäp chuùc möøng, … seõ ñöôïc mieãn phí ñeå phuïc vuï cho tieäc cöôùi cuûa Quùy Khaùch.

Caùc dòch vuï khaùc, Nhaø haøng chuùng toâi seõ hoã trôï tuyø vaøo soá baøn tieäc maø Quyù Khaùch ñaët theo khung sau:

 

   1-  Treân 5 baøn ñöôïc taëng:

 

 

  * Trang trí saân khaáu (caét daùn chöõ + bong boùng).

 

 

 

  * Thuøng hyû ñöïng tieàn – keä aûnh.

 

 

 

  * Quaø löu nieäm cuûa nhaø haøng.

 

 

 

  * Hoa ñeå baøn.

 

 

 

  * Nghi thöùc leã theo phong caùch nhaø haøng.

 

 

 

  * Xeáp khaên aên theo nhieàu phong caùch.

 

   2- Treân 10 baøn, taëng theâm :

 

 

  * Hoa sinh nhaät (hoa töôi 1 gioû) .

 

 

 

  * Baùnh sinh nhaät (baùnh kem 1 caùi thaät).

 

 

 

  * Thöïc hieän nghi thöùc röôùc baùnh theo phong caùch nhaø haøng.

 

 

  * Phaùo saùng caàm tay.

 

 

  * Noùn sinh nhaät cho nhaân vaät chính.

 

  * Shampange khai tieäc 1 chai.

 

   3- Treân 15 baøn, taëng theâm:

 

 

  * MC daãn chöông trình trong 2h.

 

  * Daøn aâm thanh vaøKaraoke maïng trong 2h.

 

 

 

  * Hoa töôi hoaëc bong boùng ñeå baøn

 

 

  * Maùy chieáu + maøn hình : chieáu slide show hình aûnh.

       

 

   4- Treân 25 baøn, taëng theâm:

 

  * Daøn aâm thanh chôi nhaïc soáng + 1organ.

 

  * Trang trí baøn gallery sinh nhaät (hoa, neán, khung hình, caây chuùc, .

 

  * Phoâng chuïp hình luùc ñoùn vaø tieãn khaùch.

 

   5- Treân 50 baøn, taëng theâm :

 

  * Chuù heà naëng toø he, thoåi bong boùng trong 2h.

 

  * Caëp roái ñoùn khaùch : chuoät Mickey + vòt Donal.

 

  * Theme bong boùng cho tieäc theo yeâu caàu.

 

  * Mieãn phí thieäp sinh nhaät (giaù 3.000 ñ/thieäp).

 

   6- Treân 80 baøn, taëng theâm:

 

  * Ban nhaïc : AÂm thanh + Guitar + Bass + Keyboard + Troáng da.

 

  * Mieãn phí hoa töôi trang trí (trò giaù 4.000.000 ñ).

 

  * Mieãn phí nöôùc ngoït.

 

  * Mieãn phí bia Tiger.

 

  * Mieãn phí maøn hình led trong 2h.

 

 

Löu yù :  Caùc dòch vuï naøy chæ tính theo soá löôïng baøn Quyù khaùch ñaët thöïc teá theo hôïp ñoàng, khoâng tính theo soá baøn phaùt sinh.

             Caùc dòch vuï khuyeán maõi neáu Quyù khaùch khoâng nhaän seõ khoâng ñöôïc qui ñoåi thaønh tieàn hoaëc quaø khuyeán maõi khaùc.

 

   Phí phuïc vuï thöùc uoáng (neáu Quyù khaùch mang vaøo) :     100.000 ñ/baøn

 

          GIAÙ CAÙC DÒCH VUÏ HOA TÖÔI:

 

          Hoa töôi baøn tieäc :                                        50.000 ñ/baøn.

          Hoa baøn shampange :                         700.000 ñ/baøn.

          Hoa baøn baùnh sinh nhaät:                     700.000 ñ/baøn.

          Hoa baøn tieáp taân :                               1.500.000 ñ/baøn.

          Hoa treân baùnh sinh nhaät :                             450.000 ñ/taàng.

          6 truï hoa töôi :                                    2.400.000 ñ/tieäc.

          Coång hoa töôi :                                   4.500.000 ñ/coång.

          6 gioû caùnh hoàng töôi :                         500.000 ñ/tieäc.

          Hoa hoàng raõi buït thaûm ñoû:                  500.000 ñ/tieäc.

          Trang trí hoa baøn gallery :                   3.000.000 ñ/baøn.

(Hoa söû duïng : hoàng, cuùc, ñoàng tieàn, lan, …)

 

                                                                                Ngaøy 01/01/2020

 

 

 

 

                                                                                                TRAÀN VAÊN NAÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖU ÑAÕI TROÏN GOÙI CHO QUYÙ KHAÙCH ÑAËT

TIEÄC CÖÔÙI TRONG NAÊM 2011

 

Quyù Khaùch  chæ caàn ñaët soá baøn tieäc laø   25 baøn.

 

Nhaø haøng Khaùnh Höng seõ bao troïn goùi caùc ñòch vuï cöôùi. Quyù Khaùch khoâng phaûi chi theâm 1 khoaûn tieàn naøo.

 

STT

SOÁ BAØN TIEÄC

TROÏN GOÙI

CHI THEÂM

CHI CHO CAÙC KHOAÛN

GHI CHUÙ

 
 

1

Döôùi 15 baøn

Chöa

1,500,000

 Thieáu DV (baùnh kem + shampane + nhaïc + MC + phaùo kim tuyeán,…)

Phoøng quaït - neáu maùy laïnh tính phuï thu (100.000 ñ/baøn)

 
 

2

Töø 15 ñeán

< 25 baøn

Chöa

1,000,000

Thieáu nhaïc + phaùo ñieän

Hoã trôï 50% tieàn phuï thu maùy laïnh (50.000 ñ/baøn)

 
 

3

Töø 25 ñeán

< 55 baøn

Ñuû

0

Ñuû DV cho 1 tieäc cöôùi bình thöôøng

Thieáu muùa + nghi leã theo phong caùch

 
 

4

Töø 55 ñeán

 < 75 baøn

Ñuû

0

Ñuû DV cho 1 tieäc cöôùi theo phong caùch

Thieáu  muùa

 
 

5

Töø 75 baøn trôû leân

Ñuû

0

Ñuû DV cho 1 tieäc cöôùi hoaønh traùng

Ñaõ ñaày ñuû

 
 

 

< >Löu yù : Khaùch ñaët töø 25 baøn trôû leân + vôùi giaù 1.200.000 ñ/baøn trôû leân seõ ñöôïc nhaø haøng chuùng toâi hoå trôï 100% maùy laïnh.Khaùch ñaët 55 baøn trôû leân seõ ñöôïc nhaø haøng chuùng toâi hoã trôï trong phaàn bieân taäp nghi leã theo phong caùch.Muùa khai tieäc Quyù khaùch seõ ñöôïc choïn phong caùch muùa theo yù thích ;Muùa truyeàn thoáng : aùo daøi khaên ñoùng.Muùa hieän ñaïi : veston + soa reâ.Muùa AÁn Ñoä : trang phuïc AÁn Ñoä + caùc vuõ ñaïo tay, buïng chuû yeáu.Muùa Thöôïng Haûi : Xöôøn xaùm + quaït hoaëc loàng ñeøn.Mua Ai Caäp : trang phuïc Ai Caäp.Khaùnh Höng, ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÖÔNG TRÌNH CÖÔÙI TROÏN GOÙI

TAÏI NHAØ HAØNG KHAÙNH HÖNG

 

 

1- MOÙN AÊN VAØ THÖÙC UOÁNG :

          1.1 Moùn aên : Moãi baøn 10 ngöôøi

          Quyù khaùch coù nhu caàu ñaët baøn tieäc 12 ngöôøi, nhaø haøng phuï thu theâm 15% treân giaù baøn tieäc 10 ngöôøi.

          Caáu thaønh moùn aên cho 1 baøn tieäc hoaøn chænh nhö sau :

 

AÊn nheï + Thöïc ñôn coù 5 moùn trôû leân + Laset

Phaân boå qua baûng sau :

         

TRÖÔÙC KHAI TIEÄC

 

 

MOÙN AÊN NHEÏ

Choïn 1 trong caùc loaïi sau:

 

 - Ñaäu phoäng rang muoái hoaëc ñaäu phoäng caù Taân Taân : baøn 1 dóa

 

 - Traùi caây ngaâm chua nhö xoaøi, coùc : baøn 1 dóa

 

 - Baùnh (snack hoaëc Patechaud) : baøn 1 dóa

KHAI TIEÄC

 

 

KHAI VÒ

Choïn 1 trong caùc loaïi sau:

 

 - Soup : duøng thoá caù nhaân

 

 - Hai moùn KV

 

 - Ba moùn KV

 

 - Boán moùn KV

 

MOÙN CHÍNH (4 moùn)

Choïn caùc moùn sau:

 

 - Moùn khoâ

 

 - Moùn aên baùnh mì hoaëc xoâi

 

 - Moùn xaøo ( moùn rau)

 

 - Moùn aên no (Laåu hoaëc tieàm hoaëc côm chieân)

 

TRAÙNG MIEÄNG  (Laset)

Choïn trong caùc loaïi sau:

 

 - Traùi caây : choïn ñôn hoaëc keát hôïp

 

 - Baùnh : choïn baùnh Flan, baùnh phu theâ, baùnh tiramisu,...

 

 - Cheø hoaëc rau caâu

         

1.2 Thöùc uoáng :

 

Thöùc uoáng goàm :             Nöôùc tinh khieát + nöôùc ngoït +  Bia

          Quùy khaùch coù theå söû duïng thöùc uoáng cuûa nhaø haøng vaø caùch tính giaù nhö sau:

                  

Gía ñaïi lyù + 10% VAT + 60.000ñ (ñaù + phuïc vuï)

 

          Hoaëc Quùy khaùch coù theå mang thöùc uoáng töø ngoaøi vaøo. Nhaø haøng seõ tính phí  cho phaàn thöùc uoáng laø 80.000 ñ/baøn

 

Coù theå tính giaù cuï theå cho töøng loaïi bia sau, nöôùc ngoït, nöôùc suoái nhö sau:

         

STT

TÊN HÀNG

ĐVT

GIÁ BÁN

I - Thời gian phục vụ: 02 giờ

1

Tiger chai nhỏ, nước suối, nước ngọt chai

Bàn

380.000đ

2

Tiger chai lớn, nước suối, nước ngọt chai

Bàn

360.000đ

3

Heineken chai, nước suối, nước ngọt chai

Bàn

470.000đ

4

Heineken lon, nước suối, nước ngọt lon

Bàn

520.000đ

5

Sài gòn đỏ, nước suối, nước ngọt

Bàn

330.000đ

6

Bia 333, nước suối, nước ngọt lon

Bàn

360.000đ

II - Thời gian phục vụ 03 giờ

1

Tiger chai nhỏ, nước suối, nước ngọt chai

Bàn

450.000đ

2

Tiger chai lớn, nước suối, nước ngọt chai

Bàn

400.000đ

3

Heineken chai, nước suối, nước ngọt chai

Bàn

600.000đ

4

Heineken lon, nước suối, nước ngọt lon

Bàn

670.000đ

5

Sài gòn đỏ, nước suối, nước ngọt

Bàn

450.000đ

6

Bia 333, nước suối, nước ngọt lon

Bàn

490.000đ

 

2- TRANG TRÍ SAÛNH TIEÄC: (theo set up cuûa nhaø haøng)

 

          * Hoa vaø neán (baøn tieäc – baøn ñoùn khaùch – baøn hai hoï)

 

          * Trang trí saân khaáu ( Font chöõ teân CD-CR, ñeøn, maøng, ...)

 

          * Soå löu nieäm vaø buùt kyù teân.

 

          * Hoäp ñöïng tieàn chuùc möøng.

 

          * Gía ñeå hình CD-CR.

 

          * Ñaù khoùi, thaùp Shampange, röôïu Shampange.

 

          * Baùnh cöôùi 4 taàng (1 thaät + 3 giaû) + hoa töôi trang trí baùnh kem.

 

          * Phaùo hoa kim tuyeán (2 vieân).

 

          * Phaùo ñieän (2 vieân).

 

          * Taïo khoùi + bong boùng nöôùc saân khaáu.

 

          * Boä taùch traø, gheá ngoài cuûa cha meï CD-CR treân saân khaáu (nghi leã daâng traø baùo hieáu).

 

          * Voøng neán vaø neán coù keát hoa töôi.(nghi leã ñoát neán tình yeâu).

 

          * Heä thoáng aâm thanh, aùnh saùng hieän ñaïi.

 

          * Maùy chieáu vaø maøn hình.

 

          * Bieân taäp nghi thöùc leã cöôùi.

 

          * Ñoäi röôùc daâu.

 

* Ñoäi khaùnh tieát ñoùn khaùch.

 

3- CHÖÔNG TRÌNH NGHI LEÃ TIEÄC CÖÔÙI:

          * Ngöôøi daãn chöông trình (1 hoaëc 2 ngöôøi).

 

          * Hoøa taáu chaøo – ñoùn khaùch.

 

          * Tieát muïc muùa khai maïc : choïn 1 trong caùc tieát muïc

                   - Muùa ñoâi

                   - Muùa AÂu : Vuõ khuùc tình yeâu, Daï khuùc taân hoân, Caâu chuyeän tình yeâu, Ngaøy taân hoân

                   - Muùa AÁn Ñoä, Flamenco, Tango

                   - Muùa AÙ : Thöôïng Haûi, Daân toäc

                   - Muùa trueàn thoáng : Ngöïa oâ thöông nhôù, Tô duyeân, Ngaøy haïnh Phuùc.

 

          * Tieát muïc röôùc daâu vaø cha meï CD-CR leân saân khaáu.

 

          * Phaùt bieåu vaø noùi lôøi caûm ôn cuûa chuû tieäc ñeán Quan khaùch.

 

          * Tieát muïc daâng traø baùo hieáu.

 

          * Tieát muïc uoáng roùt röôïu shampnage – uoáng röôïu giao boâi.

 

          * Tieát muïc trao nhaãn + taëng quaø.

 

          * Tieát muïc ñoát neán tình yeâu.

 

* Tieát muïc caét baùnh kem.

 

* Keát thuùc nghi leã.

 

4- SAU NGHI LEÃ – DUØNG TIEÄC MAËN:

 

Chöông trình vaên ngheä : Hoøa taáu, ca nhaïc, ca coå, haøi kòch, xieác, aûo thuaät, muùa löûa, ...

          * Ban nhaïc hoøa taàu.

          * Ca só trình baøy caùc ca khuùc veà ngaøy cöôùi, ca khuùc treû.

          * Tieát muïc vaên ngheä “caây nhaø laù vöôøn”

Keát thuùc tieäc cöôùi.

 

Ñeå toå chöùc tieäc cöôùi ñöôïc toát, Quùy khaùch vui loøng khoâng mang nhöõng dòch vuï lieân quan tieäc cöôùi töù beân ngoaøi vaøo.

 

         

                                                                      Khaùnh Höng, ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2012

                                                                                                Giaùm Ñoác

 

 

 

 

 

                                                                                      TRAÀN VAÊN NAÊM

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top