Nhà hàng Khánh Hưng Dĩ an Bình Dương

Nhà hàng Khánh Hưng

Nhà hàng Khánh Hưng

Nhà hàng Khánh Hưng

Nhà hàng Khánh Hưng
Nhà hàng Khánh Hưng
Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Hotline: 0918 683 183
Menu
Ưu đãi
Ưu đãi sinh nhật 2020

Ưu đãi sinh nhật 2020

Caùc yeâu caàu cô baûn cho tieäc SN nhö: baøn tieáp taân, khung ñeå hình, trang trí saân khaáu, gioû maây ñöïng thieäp chuùc möøng, … seõ ñöôïc mieãn phí ñeå phuïc vuï cho tieäc cöôùi cuûa Quùy Khaùch.
Xem thêm
Ưu Đãi Chung

Ưu Đãi Chung

Các yêu cầu cơ bản cho tiệc cưới như: cổng hoa, bàn tiếp tân, khung để hình, trang trí sân khấu, giỏ mây đựng thiệp chúc mừng, … sẽ được miễn phí để phục vụ cho tiệc cưới của Qúy Khách.
Xem thêm
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top